Кошница
0 продукта
 

Уславия за ползване

Общи условия за продажба

Въведение

 

Клиентът на Авто Мото Батерии ЕООД наричан по надолу за краткост „Купувач” приема без възражения настоящите общи условия за продажба от момента, в който ги отбележи с отметка посредством електронно кликване преди подаването на поръчката си. 

Настоящите общи условия за продажба, както и потвърждението на поръчка представляват договорът между Продавача и Клиента за доставката на продукти на територията на България. 

Договорът не може да бъде променян, освен ако Продавачът не потвърди съгласието си да го промени в писмен вид или по електронната поща. 

 

 1.Информация преди сключване на договора

Клиентът се уведомява, че всички продукти, предлагани за продажба на интернет сайта, са нови продукти, съответстващи на действащото европейско законодателство и на приложимите в Европа стандарти. 

Като отбелязва с отметка настоящите общи условия за продажба, Клиентът потвърждава: 

 • че е в състояние да взема решения или че разполага с разрешението на упълномощеното лице, преди да се ангажира с поръчка, подадена към Продавачът ; 
 • че се е запознал, освен с информацията, изложена в настоящите общи условия, и с информацията за основните характеристики на продуктите, които поръчва; тази информация се съдържа в техническите спецификации на продуктите, представени на интернет сайта; в тази връзка Продавача уточнява, че снимките на продуктите, продавани на интернет сайта, са възможно най-достоверните, но не може да гарантира точно съответствие с предлаганите продукти; затова снимките са възпроизведени в интернет сайта единствено с информативна цел и без ангажимент за Продавача. 

Ако Клиентът смята, че не е достатъчно компетентен, за да избере най-подходящите за неговия случай продукти, той има възможност да се свърже с Продавача по електронна поща и/или по телефона, за да получи допълнителни сведения относно представените на интернет сайта продукти. 

 

2. Поръчка

 

2.1 Приемане на поръчката 

Клиентът може да направи поръчка чрез интернет сайта. 

Продавача обръща внимание на Клиента върху факта, че онлайн поръчката в интернет сайта е защитена. 

Продавача обръща внимание на Клиента и върху факта, че в случай на онлайн поръчка в интернет сайта, погрешно въведената или непълна информация (по-специално адресът на получателя) може да доведе до грешки при изпълнение на поръчката (по-специално доставката), за които Продавача не носи никаква отговорност. 

Клиентът трябва да провери точността на поръчаните продукти, поръчаните количества, както и мястото на изпращане на поръчката. 

2.2 Потвърждение на поръчката

Ако Продавача приеме поръчката, то известява за приемането, като изпраща на Клиента потвърждение на поръчката на адреса на електронната му поща. 

Продавача си запазва правото да откаже всяка подадена от Клиент поръчка при наличието на законна причина, в съответствие с действащото законодателство. 

2.3 Анулиране на поръчката 

2.3.1 Анулиране на поръчката от Продавача 

Поръчка може по всяко време да бъде анулирана от  в случай на: 

 • липса на наличност на поръчани продукти и/или невъзможност да бъдат извършени услугите, за които е подадена заявка; 
 • неплащане в предвидения срок на цената на поръчката от страна на Клиента, както е посочено в член 4.1. по-долу;
 • при форсмажорни обстоятелства (по-специално непредвидимо закъснение при доставка или повредени доставки от превозвачите). 

При липса на наличност на поръчани продукти 

Въпреки че Продавача полага всички усилия да достави продуктите, посочени в потвърждението на поръчката, то може все пак да се окаже в невъзможност да достави на Клиента поръчаните продукти или услуги, например поради сериозни промени в складовите наличности, които не позволяват да бъде гарантирана абсолютната им разполагаемост. 

2.3.2 Анулиране на поръчка от Клиента 

Поръчка може да бъде анулирана от Клиента в случай на: 

 • закъснение в доставката на поръчаните от Клиента продукти и/или услуги, както е посочено в член 5.2 по-долу; 
 • повреда при транспорта или несъответствие в количествата на доставените на Клиента продукти, констатирани при условията на член 5.5 по-долу; 
 • съществено несъответствие на доставените на Клиента продукти, заявено при условията, посочени в член 5.6 по-долу; 
 • упражняване на законното право на Клиента на отказ, както е указано в член 6.1 по-долу или при грешка на Клиента, свързана с поръчаните продукти, както е посочено в член 6.3 по-долу. 

2.4 Последствия от анулирането на поръчката

В случаите на анулиране на поръчката поради причините, изложени в членове 2.3.1 и 2.3.2 по-горе: 

 • вече извършените от Клиента и получени от  Продавача плащания ще му бъдат възстановени, изключвайки всякакви други обезщетения или компенсации в съответствие с действащите законови разпоредби в България, в рамките на максимум тридесет (30) дни, считано от деня, следващ този, в който Клиентът е подал поръчката си; 
 • разходите за връщане ще бъдат за сметка на Клиента в съответствие с условията на член 6 по-долу. 
3. Цена 

 

3.1 Цена по каталог 

Продажната цена на даден продукт или услуга се определя свободно от Продавача; тя може да варира във всеки един момент, както в посока нагоре, така и надолу. 

Продавача ще се опита да реагира във възможно най-кратки срокове на всяка промяна в цените на продаваните продукти или услуги, като актуализира възможно най-редовно данните на интернет сайта. 

Във всички случаи фактурираната на Клиента цена ще бъде тази, която е в сила в момента на поръчката, както е показана в интернет сайта на тази дата. 

Цената се определя на интернет сайта и се обявява в ЛЕВА с всички данъци и такси, без да включва разходите за транспорт. 

3.2 Фактури

Общата цена на поръчката (с всички данъци и такси), включваща допълнителните разходи за доставка, посочени съответно в член 3.1 по-горе, ще бъде отразена в изготвената от Продавача фактура, след като то потвърди поръчката; фактурата ще бъде предоставена на разположение на Клиента в интернет сайта чрез личния му профил. 

4. Плащане на продуктите и/или услугите 

 

4.1 Условия на плащане 

Клиентът може да плати продуктите в съответствие с условията, посочени в секцията „Начини на плащане", упомената в сайта. 

Ако Клиентът плаща с банков превод, продуктите ще бъдат предоставени, респ. услугите ще бъдат извършени едва след получаване на плащането. 

 Продавача си запазва правото да изисква за всяко плащане фотокопие на личната карта на купувача, както и доказателство за местожителство. 

Като част от борбата срещу измамите в интернет, информацията, свързана с поръчката на клиент, може да бъде предоставяна на трети лица за проверка. 

В случай на риск от неплащане на транзакция Продавача си запазва правото да остави поръчката без последствие. 

5. Доставка на продуктите или услугите 

 

5.1 Място на доставка

 Продавача ще доставя продукти само в България на адреса за доставка, посочен в поръчката. 

Обявените от Клиента данни в поръчката го задължават по следния начин: в случай на грешка при изписване на данните за контакт на получателя на доставката,  Продавача не носи отговорност за евентуалната невъзможност да достави продуктите. 

Промяна на адреса за доставка, направена след плащане на поръчка, не се взема предвид при доставката на продукти или услуги по тази поръчка. Клиентът обаче може, на собствена отговорност, да поиска от превозвача да промени адреса за доставка. В този случай Продавача не носи отговорност за евентуални грешки при доставката или загуба на пратката от превозвача. 

 

5.2 Срок за доставка 

Продуктите и/или услугите обикновено се доставят, респ. изпълняват в срок от 1 до 8 работни дни след поръчката (без събота, неделя и официални празници). 

Срокът може да бъде значително по-дълъг за зони със затруднен достъп. 

Датите на доставка и експедиране са дадени само за информация, без да пораждат договорни задължения. 

Въпреки това, в случай на неоправдано забавяне на доставката, на Клиента ще бъде изпратено съобщение. 

 

5.3 Частична доставка 

При направена поръчка за няколко продукти или услуги, ако към датата на експедиране на поръчката няма наличност на един или повече продукти, клиентът може да получи доставка само на наличните към тази дата продукти. 

В този случай Продавача възстановява на Клиента цената на недоставените продукти и/или услуги. 

 

5.4 Прехвърляне на риска 

Рисковете, свързани с продуктите, се прехвърлят при доставката им. 

 

5.5 Получаване на продуктите 

Доставката се извършва от превозвач и се удостоверява с документ за получаване в хартиен или електронен вид, подписан от Клиента и/или друг получател, посочен от Клиента в поръчката. 

В случай на повреда при транспорт, несъответствие на доставените продукти и/или услуги с поръчката или грешка на клиента в поръчката, съобщена предварително на Продавача съгласно условията на член 6.3 по-долу, получателят трябва много точно да заяви своите възражения при доставката, директно върху талона за доставка. 

Във връзка с това, задължение на Клиента е да провери съдържанието на доставката, както и съответствието и състоянието на продуктите в момента на доставката. 

Тази проверка се счита за извършена в момента, в който Клиентът или упълномощено от него лице подпише талона за доставка, представен от превозвача. 

Ако е заявил възражения, Клиентът задължително трябва да откаже доставката и да изиска от превозвача незабавното вземане на продуктите, след като предварително се е уверил, че са спазени условията за връщане на продуктите, посочени в член 6.4 в). 

На по-късен етап могат да се приемат само рекламации за съществени несъответствия на доставените продукти, подадени при условията на член 5.6 по-долу, или съгласно законовата гаранция за скрити дефекти, спомената в член 8 по-долу. 

Отказът в момента на доставката на поръчаните продукти от Клиент може да се разглежда като злоупотреба, ако Клиентът не може да докаже, че посочените в талона за доставка нередности действително са налице. 

Ако Продавача установи, че нередностите наистина съществуват, поръчката на Клиента ще бъде анулирана и обработена в съответствие с посоченото в член 2.4 по-горе; при това трябва да се уточни, че никакви разходи за връщане няма да бъдат дължими от Клиента за незабавното вземане на продуктите от превозвача. 

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка. 

 

5.6 Рекламация 

Ако има съществено несъответствие между доставените продукти и поръчката (сгрешен каталожен номер), Клиентът, който не е посочил възражения върху талона за доставка, трябва да отнесе своята рекламация до Продавача, в противен случай тя ще бъде обявена за недействителна. Това трябва да стане по електронна поща чрез личния му профил в сайта или по телефон, най-късно 14 (четиринадесет) работни дни след доставката, като се уточни: 

 • номерът на поръчката; 
 • каталожните номера и количествата на поръчаните продукти; 
 • каталожните номера на получените продукти 
 • точната причина за рекламацията. 

Ако  Продавача установи действително съществено несъответствие, поръчката на Клиента ще бъде анулирана и ще обработена в съответствие с посоченото в член 2.4 по-горе и 6.2 по-долу. 

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка. 

6. Право на клиента за връщане на продукти 

 

6.1 Законово право на отказ от покупка

В съответствие с действащото законодателство, ако Клиентът е потребител непрофесионалист и не е удовлетворен от някой от закупените продукти или услуги, той може да върне продуктите, респ. да анулира съответната поръчка за услуги, като се свърже с Продавача по електронна поща, чрез клиентския си профил или по телефона в рамките на 7 работни дни, считано от доставката на продуктите (поставеният върху талона за доставка подпис с дата удостоверява датата на доставка). 

При спазване на споменатия по-горе срок от  (седем) дни възстановяването на сумата на Клиента ще се извърши в срок от тридесет дни, считано от датата на доставка на продуктите или сключването на съответната поръчка за услуги. 

Възможно е от възстановената сума за продуктите да бъдат удържани част от транспортните разходи за връщането. 

Във всички случаи възстановяването на сумата за поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие, че след преглед на върнатите продукти от страна на   Продавача бъде установено, че те са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж). 

 

6.2 Връщане на доставени продукти поради съществено несъответствие 

В случай на съществено несъответствие между доставените и поръчаните продукти и/или услуги Клиентът, след като е отправил рекламацията си към Продавача при условията, посочени в член 5.6 по-горе, може да ги върне на Продавача, ако е получил разрешение при условията, предвидени в споменатия член 5.6. 

Ако Клиентът има валидни основания за рекламация, не се дължат разходи за връщането на продуктите. 

6.3 Връщане на продуктите в случай на грешка в поръчката на Клиента 

В случай на грешка в поръчката му (каталожен номер, предназначение, марка, количество, адреси), Клиентът трябва да се свърже с Продавача по електронна поща най-късно до един час след приемане от негова страна на потвърждението на поръчката си, за да поиска незабавното й анулиране. Анулирането на поръчката ще доведе, в зависимост от случая, до последствията, предвидени в член 2.4 по-горе, като се има предвид следното: 

 1. В случай че пратката за изпращането на поръчаните продукти е била вече подготвена или услугите са били извършени към момента на получаване от  Продавача на искането за анулиране от Клиента, последният няма друга възможност, освен да откаже доставката на поръчаните продукти или услуги, като поиска от превозвача незабавното връщане на поръчката и напише върху талона за доставка "Отказано", без да подписва талона. 
 2. Във всички случаи възстановяването на цената на поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие. че върнатите продукти бъдат прегледани от Продавача и бъде преценено, че са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж). 

Под продукт се разбира както самият продукт, така и опаковката му. Опаковката в никакъв случай не трябва да бъде скъсана, замърсена или с надписи. 

Ако артикулът бъде върнат с нарушена цялост и повреден, Авто Мото Батерии ЕООД си запазва правото да откаже възстановяване на сумата или да удържи част от продажната цена на продукта. 

При невъзстановяване или удържане на част от сумата, клиентът ще получи обяснение чрез имейл или по телефона. 

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка. 

 

6.4 Условия за връщане на продуктите

За да бъдат върнатите продукти приети от Продавача, Клиентът трябва да спази следната процедура: 

 1. Да се свърже с Продавача с имейл, чрез клиентския си профил в сайта или по телефона, за да получи талон за транспорт. 
 2. Да постави продукта в оригиналната му опаковка, с ненарушена цялост и без повреди. 
 3. Оригиналната опаковка да се постави в защитна опаковка. 
 4. Да се свърже с превозвача на Продавача, за да заяви вземането на пратката. 
 5. Да предаде на доставчика отделно пратката и отделно – талона за транспорт. 

Спазването на тази процедура дава възможност да се гарантира, че продуктите ще пристигнат на правилното местоназначение в добро състояние и в най-кратък срок. Ако Клиентът не спази тази процедура, е възможно върнатите продукти да не бъдат приети при получаването им. 

Продавача си запазва правото да отхвърли всеки продукт, който не е върнат в съответствие с гореописаните условия. 

7. Гаранция 

 

7.1 Общи положения

Предлаганите от Продавача продукти са в съответствие с действащото европейско законодателство и приложимите в Европа стандарти. 

Продаваните от Продавача продукти могат да бъдат монтирани единствено на превозните средства или системите, препоръчвани от производителя на автомобила или на автомобилните части, като монтажът се извърши от компетентно лице и единствено на негова отговорност. Продавача в никакъв случай не носи отговорност за последствията от неправилно монтиране или от използване на продукт, неподходящ за дадено превозно средство. 

 

7.2 Производствена гаранция

Някои продукти се ползват от гаранция на производителя, която обикновено е една година. В случай на възникване на дефект на продукта през гаранционния период, ремонтите му се осигуряват от съответния производител. 

 

7.3 Гаранция за скрити дефекти 

Клиентът се ползва също и от законовата гаранция за скрити дефекти. Само продукти с доказан скрит дефект подлежат на връщане на Продавача по тази причина. 

Клиентът, който декларира, че доставеният от Продавача продукт има скрит дефект, трябва да представи и доказателство за това. 

За целта Клиентът трябва да поиска експертиза на продукта от упълномощен експерт, който да удостовери скрития дефект. Ако експертизата потвърди наличието на скрит дефект, доказателственият документ трябва да бъде предаден на отдела за обслужване на клиенти на Продавача в най-кратък срок. 

Щом документът бъде получен, от отдела за обслужване на клиенти ще Ви бъдат изпратени номер на разрешение за връщане, както и процедурата, която трябва да се следва, за да се върне продуктът. Разходите за връщане на продукта са за сметка на Продавача. Приемането на върнатия продукт от Продавача става, след като наличието на скрития дефект бъде потвърдено от службите на Продавача. След като службите на Продавача приемат върнатата част, стойността на продукта ще бъде възстановена по продажната му цена. 

7.4 Изключения от гаранцията

Гаранциите не покриват: 

 • подмяна на консумативи;
 • ненормална или неправомерна експлоатация на продуктите; 
 • повреди и последствия от тях при експлоатация, несъответстваща на предназначението на продукта (състезания и др.); 
 • повреди и последствия от тях, свързани с външни причини. 
8. Отговорност 

 

8.1 Ако Клиентът е потребител непрофесионалист, нищо в настоящите общи условия не ограничава или изключва отговорността на Продавача за неспазване на някое от задълженията, с които е натоварено по силата на законова разпоредба, свързана с обществения ред. 

8.2 Ако Клиентът е потребител професионалист: 

 1. Настоящите общи условия описват всички задължения и отговорности на Продавача относно доставката на продуктите и извършването на услугите. 
 2. Единствените задължения и отговорности на Продавача са тези, които са изрично обявени в настоящите общи условия, без каквито и да било други гаранции и/или задължения. 
 3. Всяка гаранция и/или задължение, отнасящи се до продуктите и услугите, която/което може да е за сметка на Продавача поради правна разпоредба (включително подразбиращи се задължения относно качеството, съответствието на конкретна употреба, грижата и разумните възможности за осъществяване) се изключват изрично чрез настоящата декларация. Продавача по-специално не носи отговорност, ако продуктите не отговарят на нуждите на Клиента. 

8.3 Продавача не носи отговорност в случай на загуба на приходи, загуба на печалба, загуба на договори, загуба на данни, както и за каквато и да е друга щета, непряка или произтичаща от нея, дори ако е причинена по негова вина (включително небрежност). 

Пълната отговорност на Продавача е ограничена, без оглед на основанието, до сумата, платена от Клиента за съответните продукти и/или услуги. 

9. Форсмажорни обстоятелства 

 

Като Форсмажорни обстоятелства се считат по-специално следните случаи: войни, локаут, метежи, стачки, държавен преврат, природни бедствия. 

Продавача не носи отговорност за неизпълнение на което и да е от задълженията си по договора, доколкото това неизпълнение се дължи на случай на форсмажорни обстоятелства и събитието не би могло да бъде разумно предвидено, избягнато или преодоляно. 

10. Общи разпоредби 

 

10.1 Ако някоя от разпоредбите на договора се окаже в противоречие с приложим закон или наредба, тази разпоредба се счита за невалидна, без това да засяга валидността на другите разпоредби на договора. 

 

10.2 Всяко изменение на договора ще бъде предмет на допълнително споразумение, сключено по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

11. Защита на данните 

 

С подаването на поръчката си Клиентът дава съгласието си Продавача да съхранява, обработва и използва събраните въз основа на поръчката данни, за целите на нейната обработка. Някои от тези данни могат да бъдат прехвърлени на дружества, които участват при доставката на продуктите. 

Клиентът дава съгласието си и разрешава Продавача да му изпраща търговски съобщения по електронната поща във връзка с продуктите или услугите си. 

12. Данни за контакт

 

www.autopartsbg.net

1000 София, България

Тел. : 00359 2 891 39 16